Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, địa phương đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu nổi bật. Trong giai đoạn 2016 – 2018, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục được phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 3 năm đạt 8,26%; tổng thu ngân sách đạt 18.509 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người cao hơn mức chung của cả nước. Các ngành, lĩnh vực thế mạnh tiếp tục khẳng định ưu thế; du lịch, dịch vụ từng bước nâng cao chất lượng để trở thành ngành kinh tế động lực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được xây dựng, nâng cấp đáp ứng nhu cầu cơ bản của xã hội…

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Lâm Đồng đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên, tốc độ tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng xây dựng, phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương Lâm Đồng đã coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tường, tổ chức và đạo đức. Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng Đảng với quyết tâm chính trị cao, cách làm phù hợp, đạt nhiều kết quả quan trọng; nhất là tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại mà tỉnh Lâm Đồng cần chú ý, khắc phục. Đồng thời gợi mở những cách tiếp cận mới, giải pháp mới, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát huy cao độ những tiềm năng, thế mạnh của Lâm Đồng để phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.
Nguyễn Dũng


Đề xuất