Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số

Đối tượng điều tra là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Đối tượng thu tập thông tin là thôn, bản, phum, sóc và các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; các cơ quan liên quan thuộc các bộ, ngành Trung ương. 
Nhà rông- nét kiến trúc độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên


Đề án điều tra, thu thập thông tin về: dân số và phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; kinh tế; nghèo đói, an sinh xã hội; văn hóa, xã hội; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế và vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ, đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn. 

Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang.Ảnh: Phùng Nam Sương- TTXVN


Chu kỳ tiến hành điều tra 5 năm một lần, vào ngày 1/7 các năm có số cuối là 4 và 9. Lần thứ nhất điều tra vào quý I năm 2015. Kinh phí thực hiện cuộc điều tra do ngân sách trung ương cấp. 


Đề xuất