Điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II đối với chương trình giáo dục thường xuyên

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong thời gian qua, học viên các cơ sở giáo dục thường xuyên đã tạm thời nghỉ học tập trung.

Để tổ chức cho các học viên học tập hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2019-2020 theo đúng quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông hiện hành để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thường xuyên rà soát và thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành (công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông).

Các cơ sở giáo dục thường xuyên căn cứ điều kiện thực tế tăng cường triển khai các hình thức học tập từ xa, học trên truyền hình, học qua internet cho học viên. Việc tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 và Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ, các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 phù hợp với khung thời gian năm học theo Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phố thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2019 - 2020.
Việt Hà


Đề xuất