Điều chỉnh Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

Mục tiêu là: Phát huy chức năng phòng hộ của rừng ven biển ứng phó với biến đội khí hậu và nước biển dâng, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ hệ thống đê biển, cơ sở hạ tầng, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường khả năng hấp thụ khí CO2, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; góp phần phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia.

Nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2015-2020: Bảo vệ diện tích rừng ven biển hiện có 310.695 ha; trồng rừng mới 14.930 ha; trồng bổ sung, phục hồi rừng kém chất lượng 6.670ha.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. UBND các tỉnh căn cứ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trong kế hoạch hàng năm, cân đối ngân sách địa phương hàng năm ưu tiên bố trí vốn, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các dự án trồng rừng ven biển.
TTXVN

Đề xuất