Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang

Ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 348/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/1/2007 và Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện các nội dung của Quyết định số 1766/QĐ-TTg đến ngày 31/12/2025.

Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm 266 công trình trong danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg đồng thời đồng ý bổ sung mới 56 công trình, dự án.

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn trong tổng mức đầu tư của Quyết định số 1766/QĐ-TTg. Cụ thể, tổng mức đầu tư của quy hoạch là 1.868,935 tỷ đồng gồm: Đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất của hộ tái định cư: 307,007 tỷ đồng; đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng: 1.218,803 tỷ đồng; chi phí khác (quy hoạch, thiết kế, quản lý dự án, chi khác...): 278,794 tỷ đồng và chi phí dự phòng: 64,33 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng 39,62 tỷ đồng phần vốn bố trí cho tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg (từ 1.756,428 tỷ đồng lên 1.796,048 tỷ đồng).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang xác định danh mục, mức vốn và phê duyệt dự án thành phần được bổ sung, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, chịu trách nhiệm về sự cần thiết, phù hợp của các công trình được bổ sung mới thuộc đối tượng đầu tư theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg.

UBND tỉnh Tuyên Quang rà soát, tổng hợp danh mục các dự án thành phần của Đề án trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

UBND tỉnh chịu trách nhiệm số liệu, sự phù hợp của các công trình đã được phê duyệt quyết toán và bố trí ngân sách địa phương để thực hiện đối với phần vốn điều chỉnh tăng của Quyết định số 08/QĐ-TTg.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện hoàn thành các mục tiêu và nội dung của Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản liên quan hướng dẫn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/3/2021.

PV

Tin liên quan


Đề xuất