Dịch COVID-19: Chi trả, hỗ trợ đặc thù cho người lao động tham gia phòng, chống dịch

Hà Nội đi từng ngõ, gõ từng nhà rà soát, cách ly ngăn chặn lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Thị Tuyết Mai - TTXVN

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mới đến công sở nhưng tối đa không quá 30% số công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

Các đơn vị sự nghiệp khối đào tạo và nghiên cứu khoa học bố trí 100% viên chức, người lao động làm việc tại nhà; thường xuyên theo dõi, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, nghiêm cấm lạm dụng việc cách ly để nghỉ làm việc riêng, không đảm bảo tiến độ công việc.

Các đơn vị tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.

Các cuộc họp, đào tạo trực tuyến cần được tổ chức phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị; tạm dừng các hoạt động trực tiếp tập trung đông người như đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; sàn giao dịch việc làm tại các Trung tâm dịch vụ việc làm, tuyển chọn, đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài...

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm COVID-19 tại cơ quan, đơn vị do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị rà soát toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị có nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt là những người có liên quan từng tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 hoặc đến các địa điểm vào thời gian có khả năng lây nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, để có biện pháp xử lý phù hợp.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng, chống, ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống nhân dân; phát động mạng lưới xã hội hỗ trợ, quan tâm bảo đảm an toàn cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế (hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ có thai...) để phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định pháp luật hiện hành, các cơ quan, đơn vị thực hiện chi trả, hỗ trợ đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.
 
TTXVN

Đề xuất