Đắk Lắk thực hiện chính sách dân tộc

Năm 2016, tỉnh đắk Lắkđã hỗ trợ đất ở, đất sản xuất,nước sinh hoạt cho gần 8.000 hộ

Từ  các  nguồn  vốn khác nhau, Đắk Lắk đã  ưu  tiên  đầu  tư hàng  nghìn  tỷ  đồng để  phát  triển  kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  Nhờ  vậy,  đến  nay, 100%  số  xã  trên  địa bàn tỉnh đã có đường ô  tô  đến  trung  tâm xã, 90% xã và 70% số hộ đồng bào được sử dụng  điện,  100%  xã có trạm y tế… 
 
Tại các buôn làng của người Ê-đê ở tỉnh Đắk Lắk ngày nay
vẫn giữ được nghề dệt truyền thống

Riêng trong năm 2016, tỉnh đã chi hơn 79 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa 65 công trình hạ tầng thiết  yếu  cho  các  xã đặc  biệt  khó  khăn; thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh  hoạt  cho  gần 8.000  hộ;  triển  khai 8 dự án ổn định dân di cư, bố trí ổn định nơi  ở  cho 1.700  hộ; tạo  điều  kiện  cho 639 hộ được vay vốn với  tổng  dư  nợ  hơn 5  tỷ  đồng… Cơ  cấu cây  trồng,  vật  nuôi vùng  đồng  bào  dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 37,7%...
 
Bộ mặt buôn làng ngày một khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng cao

Nhiều hộ đồng bào dân tộc làm giàu nhờ trồng cây hồ tiêu

Phong trào thể dục thể thao luôn được chú trọng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào

Hỗ trợ cây cà phê giốngcho đồng bào dân tộcở xã Ea na, huyện krông Ana

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc ở xã vùng sâu Yang tao, huyện Lắk

70% số hộ đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn đã có điện sinh hoạt

Nhiều nét đẹp văn hóa của đồng bào Ê-đê được bảo tồn, gìn giữ

Thông qua các chương trình,chính sách dân tộc, đồng bàođược hỗ trợ vốn, cây, kiến thức,khoa học - kỹ thuật 

Phạm Cường


Đề xuất