Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III - năm 2019

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác dân tộc. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến thuộc các lĩnh vực, các thế hệ thuộc nhiều thành phần dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đại hội cũng đã thông qua Quyết tâm thư thể hiện ý chí và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông.

Quyết tâm thư của Đại hội khẳng định và bày tỏ niềm tin son sắt đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược công tác dân tộc trong những năm tới. Các dân tộc tỉnh Đắk Nông tiếp tục tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị nhất là cấp cơ sở và thôn, bon, buôn, bản; phát huy vai trò người có uy tín trong đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương nhất là khu vực khó khăn, vùng biên giới.

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong công tác dân tộc. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Những năm tới, tỉnh Đắk Nông phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh, bền vững trong đó đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc. Tỉnh sẽ ưu tiên phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế - xã hội nhằm từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời tỉnh phấn đấu đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số tăng gấp 1,5 lần so với hiện nay, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 4-5%; giảm 30% số xã đặc biệt khó khăn và 50% số thôn đặc biệt khó khăn; 100% hộ gia đình người dân tộc thiểu số có phương tiện nghe, nhìn; 99% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 99% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia...

Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Nông dự Đại hội đại biểu các dân tộc toàn quốc.
Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2014, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được tăng cường, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc và sự đoàn kết các dân tộc trong tình hình mới được nâng lên. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm đào tào, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên cán bộ người dân tộc thiểu số... Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông được nâng lên. Người dân đã chung tay thực hiện tốt hương ước, quy ước ở các khu dân cư, xóa bỏ dần những tập tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông trao Kỷ niệm chương tặng 35 cá nhân; Bằng khen tặng 5 tập thể và 20 cá nhân; UBND tỉnh Đắk Nông trao Bằng khen tặng 13 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc thời gian qua.
Ngọc Minh

Đề xuất