Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III - năm 2019

Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần II. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tỉnh Cao Bằng đã đầu tư 970 công trình hạ tầng cơ sở nông thôn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho trên 34.000 hộ nghèo, cận nghèo. Tỉnh đã thực hiện định canh, định cư cho 96 hộ đến các vùng dự án tập trung và xen ghép. 100% xã, phường triển khai chương trình mục tiêu y tế, dân số. Tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh còn khoảng 27,5%. Thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số đạt 26 triệu đồng/người/ năm. Toàn tỉnh có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 9,86 tiêu chí/ xã, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí...

Đời sống văn hóa, tinh thần vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh không ngừng được cải thiện. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được giữ vững, chất lượng phong trào không ngừng được nâng lên. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao phát triển mạnh, góp phần phát huy, bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Tỉnh Cao Bằng phấn đấu đến năm 2024, tất cả các xã có đường ô tô đến trung tâm xã được bê tông hóa; trên 70% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; giảm số hộ nghèo, cận nghèo bình quân trên 3%/năm; tất cả hộ dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế...

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh Cao Bằng tập trung tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; bám sát thực tế, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của đồng bào theo quy định của pháp luật. Tỉnh đẩy mạnh phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào làm chuyển biến về kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển văn hóa - xã hội nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh. Cùng với đó, tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cân bộ dân tộc thiểu số ít người; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số ít người trong tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc; quan tâm phát triển đảng đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh biểu dương những kết quả đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng đã đạt được; đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh quan tâm, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, các bộ ngành ở Trung ương đầu tư sinh kế, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, phát triển một cách toàn diện cho người dân vùng dân tộc thiểu số; tiếp tục khơi dậy tinh thần vượt khó của đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh tiếp tục bảo tồn, phát huy, phát triển những nét văn hóa đặc sắc, đồng thời tự lực, tự cường, đẩy lùi tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu; chủ động, tích cực trong lao động sản xuất để xây dựng quê hương, bản làng ngày càng giàu đẹp; đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ...

Dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen 5 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen 18 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 – 2019.

Chu Hiệu


Đề xuất