Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ III - năm 2019

Đại hội bầu 25 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 năm 2020. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội lần này đánh giá những thành tựu, kết quả đã đạt được trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi giai đoạn 2014 – 2019. Đồng thời, Đại hội rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 – 2024.

Thời gian qua, Bắc Kạn luôn quan tâm, chú trọng thực hiện chính sách dân tộc. Nhiều chính sách đã được tỉnh thực hiện công khai, đồng bộ, đúng đối tượng, mục tiêu và phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội; Cụ thể, trong 5 năm qua, nguồn vốn từ Chương trình 135 đã đầu tư hơn 655 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ trực tiếp cho 24.973 hộ nghèo mua giống cây trồng, vật nuôi, máy móc phục vụ sản xuất và chế biến; 2.965 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn với số tiền hơn 23 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách...

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Nhờ đầu tư bài bản, 100% số xã của tỉnh có đường ô tô đến được trung tâm; 100% số xã có điện lưới quốc gia; 97,28% hộ dân được sử dụng điện; hơn 60% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, hội trường đa năng… Tỉnh Bắc Kạn có hai xã và 36 thôn ra khỏi diện đầu tư Chương trình 135; huyện Ba Bể ra khỏi diện hưởng chính sách Chương trình 30a; tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 21%; 15 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2019-2024, tỉnh tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người dân tộc thiểu số… Năm 2024, Bắc Kạn phấn đấu mỗi năm giảm 2-2,5% tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo hơn 50%, tạo việc làm cho 6.000 người/năm; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số, phấn đấu bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã; 98% hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia...

Đại hội đã bầu 25 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 năm 2020.

Dịp này, 5 tập thể, 19 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 18 tập thể, 27 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn vì thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc thời gian qua.
Vũ Hoàng Giang


Đề xuất