Công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên

 Khu an toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên. Ảnh :dongatrans.com

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận 14 xã gồm: Xã An Khánh, xã Cù Vân, xã Văn Yên thuộc huyện Đại Từ; xã Khe Mo, xã Cây Thị, xã Hợp Tiến thuộc huyện Đồng Hỷ; xã Dương Thành, xã Lương Phú, xã Tân Đức, xã Hà Châu, xã Thanh Ninh thuộc huyện Phú Bình; xã Vô Tranh, xã Yên Đổ thuộc huyện Phú Lương; xã Bình Sơn thuộc thành phố Sông Công là các xã An toàn khu của Trung ương thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đại Từ và huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 26/6/2019.
Phan Thu Phương

Đề xuất