Công bố danh mục 32 sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

32 sách giáo khoa được phê duyệt

Theo đó, ngày 21/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 4507/QĐ- BGDĐT phê duyệt 32 sách giáo khoa của 8 môn học và hoạt động giáo dục được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Cụ thể, môn Tiếng Việt 1 có 5 cuốn, trong đó 4 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 1 cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Môn Toán 1 có 5 cuốn, trong đó 4 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 1 cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Môn Đạo đức gồm 5 cuốn, với 4 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 1 cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Môn Tự nhiên và Xã hội 1 có 3 cuốn, với 2 cuốn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 1 cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Môn Giáo dục Thể chất 1 có 1 cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Môn Âm nhạc 1 có 5 cuốn, trong đó 4 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và  1 cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Môn Mỹ thuật 1 có 5 cuốn, với 4 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 1 cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Hoạt động trải nghiệm 1 có 3 cuốn, trong đó 2 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 1 cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Những cuốn sách được phê duyệt dựa trên kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Sau 2 vòng thẩm định, kết quả có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở tất cả 9 môn học/hoạt động giáo dục được đánh giá mức “Đạt”. Tuy nhiên, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt lần này chỉ phê duyệt 32 sách giáo khoa của 8 môn học. Riêng môn Tiếng Anh sẽ công bố sau.
 
Phóng viên đặt câu hỏi trong buổi họp báo. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Kết quả thẩm định của các Hội đồng cho thấy, nhiều bản mẫu sách giáo khoa được các tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết trên cơ sở tuân thủ định hướng đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. Nhiều bản mẫu sách giáo khoa có quan điểm biên soạn riêng, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam; bảo đảm tính “mở”, linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo theo định hướng và quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sau khi tiếp nhận các bản thảo sách giáo khoa lớp 1 được Hội đồng thẩm định đánh giá Đạt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành các bước rà soát, kiểm tra cuối cùng về các nội dung liên quan đến tính pháp lí đối với sách giáo khoa để trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa sẽ công bố vào tháng 12

Ông Thái Văn Tài cũng cho biết, việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 (Sách giáo khoa giáo dục phổ thông) Luật Giáo dục 2019: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Thực hiện quy định tại Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Thông tư để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Luật. Thông tư này không quy định mỗi một tỉnh, thành phố chỉ chọn một bộ sách giáo khoa mà hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học. Căn cứ vào điều kiện của địa phương, UBND tỉnh xây dựng các tiêu chí để lựa chọn được sách giáo khoa phù hợp với nhu cầu và điều kiện tổ chức dạy học tại địa phương.

Trong Thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa, Bộ sẽ quy định cụ thể thành phần của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để căn cứ vào đó, UBND tỉnh, thành phố thực hiện. Thành phần sẽ bao gồm các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học, đặc biệt chiếm tỷ lệ đa số là các giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học đó ở cấp học. Thông tư về lựa chọn sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không cứng nhắc mà linh hoạt để việc lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo tính phù hợp với điều kiện của từng vùng miền, địa phương.

Dự kiến, Thông tư này sẽ được hoàn thiện để Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt vào tháng 12 tới, kịp thời gian để các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu năm học mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương, các nhà xuất bản thực hiện tốt các khâu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới, thực hiện việc in và phát hành sách giáo khoa đảm bảo đủ số lượng, kịp thời về tiến độ thời gian cho năm học 2020-2021.
Việt Hà
 

Đề xuất