Chùa Kos-Thum, ngôi chùa có truyền thống cách mạng ở Nam bộ

.

Hầm bí  mật  nuôi giấu cán bộ cách mạng trong chùa mới được trùng  tu 


Các vị  Hòa thượng, Thượng  tọa  trụ  trì  chùa  sau này luôn nhớ công lao và ghi ơn các vị trụ trì thế hệ đi trước, bởi chính nơi đây, vào ngày 2/9/1945, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, Hòa Thượng Dư Hương đã vận động các  bổn đạo , chư tăng phật tử và nhân dân địa phương tham gia cướp chính quyền từ tay thực dân Pháp. 
 

Ngôi chùa này từng bị bom đạn thời chiến tranh tan phá, nay mới được xây dựng lại
 

Lớp học Phật pháp của tăng ni 


Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chùa Kos Thum còn là nơi đào tạo cán bộ quân sự cho khu Tậy Nam bộ, cán bộ lãnh đạo  cho Mặt trận Việt  Minh,  giúp  nước bạn đào tạo nguồn cán bộ cao cấp  cho Mặt trận giải phóng Campuchia. ..Thực dân Pháp biết  chùa  Kos Thum là cơ sở cách mạng đã cho máy bay bỏ bom tàn phá ngôi chùa,  làm  nhiều tăng ni, phật tử chết. Ngôi chùa bị tàn phá, hư hỏng gần như hoàn toàn, trụ trì Dư Hương vận động tăng ni, phật tử  dựng tạm cây gỗ bằng lá dừa nước để thực hiện tu hành và tham gia  hoạt động  cách mạng.
 

Tượng Phật nằm được xây dựng tôn nghiêm trong khuôn viên Chùa


Hiện nay, chùa do Đại đức thứ 14  KeSo Sóc Kha Trần Duyên, quê ấp Phước Thọ, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu trụ trì. Phát huy truyền thống cách mạng, Thượng tọa Trần Duyên vận động bổn đạo , chư tăng ni, phật tử và đồng bào dân tộc Khmer tích cực tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, phấn đấu xây dựng xã Ninh Thạnh Lợi sớm hoàn thành các tiêu chí xã  nông thôn mới của huyện Hồng Dân.
 
 
Đường nông thôn xã Ninh Thạnh Lợi đã được bê tông hóa
 

Anh Sơn Rây là một trong những hộ Khmer làm kinh tế giỏi ở xã Ninh Thạnh Lợi.
 


 


Đề xuất