Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua; khẳng định Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược đầy hy sinh, gian khổ, Đảng bộ, quân và dân Đà Nẵng đã đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí quật cường, vượt qua gian lao, thử thách, lập nên những chiến công to lớn, góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong những năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã chung sức, chung lòng, phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Trong bối cảnh đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực và tình hình kinh tế - xã hội trong nước, Đảng bộ, quân và dân Đà Nẵng đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng do Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố đề ra, phát triển nhanh và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội . Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ, bên cạnh niềm tự hào về những thành quả đã đạt được, Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI cũng cần nghiêm túc đánh giá đúng mức những yếu kém, khuyết điểm trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua. Với vai trò là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng phải đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng. Để làm được điều đó, thành phố cần tập trung thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng để kinh tế phát triển theo chiều sâu, dựa trên ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh. Thành phố cần đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn trong và ngoài nước, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, viễn thông, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phát huy tốt vai trò trung tâm dịch vụ, thương mại, tài chính - ngân hàng, y tế, giáo dục và đào tạo của khu vực. Thành phố phát triển nhanh du lịch, coi đây là mũi nhọn kinh tế; phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp; xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến; nâng cao chất lượng, kết quả xây dựng nông thôn mới; đầu tư nâng cấp hệ thống cảng biển, nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, phấn đấu trở thành một trung tâm kinh tế biển của khu vực và cả nước. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý đô thị, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, sánh vai với các thành phố trong khu vực Đông Nam Á. 

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị, Đà Nẵng cần tập trung phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách với người có công và các đối tượng xã hội. Đảng bộ thành phố cũng cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; thực hiện nghiêm Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; giải quyết tốt những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Đà Nẵng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong Đảng bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong thời kỳ mới và quan tâm phát triển đảng viên, cơ sở chính trị trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước phù hợp bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng sắp tới. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Đại hội . Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX trình bày tại Đại hội nêu rõ: Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là tình hình chính trị thành phố luôn ổn định, nội bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được củng cố, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 9,7%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước và đến năm 2015 ước đạt 45.885 tỷ đồng, bằng 1,6 lần năm 2010; GRDP bình quân đầu người được nâng lên rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước, đến năm 2015 ước đạt 56,8 triệu đồng, tương đương 2.704 đô la Mỹ, gần bằng 2 lần năm 2010. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; đến năm 2015 tỷ trọng dịch vụ trong GRDP ước đạt 61,7%, công nghiệp - xây dựng 36,2% và nông nghiệp 2,1%, từng bước thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ và tỷ trọng hàm lượng kỹ thuật, công nghệ cao trong các ngành sản xuất. Cơ cấu các thành phần kinh tế chuyển dịch tích cực... 

Trước tình hình khó khăn về kinh tế - xã hội, thành phố đã kịp thời điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, sát tình hình thực tiễn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời giải quyết các vướng mắc; đề ra nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân; huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và tranh thủ được các nguồn lực để đầu tư phát triển thành phố. Nhờ đó, kinh tế thành phố duy trì được mức tăng trưởng cao; chất lượng tăng trưởng một số mặt được cải thiện, môi trường đầu tư thông thoáng. Hoạt động đối ngoại được mở rộng, vị thế thành phố ngày càng được nâng cao. 

Các ngành dịch vụ phát triển nhanh, nhất là dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc, dần khẳng định là ngành mũi nhọn của thành phố. Thu hút đầu tư phát triển công nghệ cao đạt kết quả bước đầu, góp phần định hình được một số ngành, sản phẩm có giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ cao, làm động lực phát triển. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, đô thị đạt kết quả tốt, nhiều công trình trọng điểm quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp được hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới về đô thị theo hướng thành phố văn minh, bền vững, thân thiện. Chủ trương xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện, khả năng về đích sớm so với kế hoạch đề ra. 

Đồng chí Trần Thọ- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Văn Sơn- TTXVN

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển khá, phù hợp với phát triển kinh tế và vị thế mới của thành phố. Nhiều chính sách an sinh, phúc lợi xã hội mang đậm tính nhân văn, gắn với Chương trình thành phố "5 không" và "3 có" được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, hộ nghèo. Công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đẩy mạnh. 

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền có chuyển biến rõ nét. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

Báo cáo Chính trị cũng nêu những mặt hạn chế như: Kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là quy mô kinh tế còn nhỏ, tích lũy để đầu tư còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng đô thị có mặt chưa đồng bộ. Chất lượng giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chưa đồng đều. Đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, mức sống chậm được cải thiện... 

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Văn Sơn – TTXVN

Đại hội cũng thảo luận, đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2020 xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế- xã hội lớn, một động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh của cả nước; tạo nền tảng vững chắc xây dựng Đà Nẵng sớm trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bế mạc ngày 17/10./. 


 

Đề xuất