Chư Sê hỗ trợ vốn vay giúp đồng bào phát triển sản xuất

Thông qua Chương trình cải tạo vườn tạp, Phòng Nông nghiệp huyện Chư Sê đã cung cấp giống cà phê cho đồng bào dân tộc ở xã Ia Tiêm. Ảnh: Phạm Cường
 
Từ năm 2012 đến nay, huyện đã triển khai nhiều chương trình tín dụng chính sách hướng đến đối tượng thụ hưởng là đồng bào DTTS như: cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn; cho vay hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn; cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020...

Phòng Nông nghiệp huyện Chư Sê triển khai mô hình lúa hỗ trợ cho 8 hộ nghèo ở xã Ayun. Ảnh: Phạm Cường
 
Hộ gia đình ông Siu Blớ ở xã Ia Lốp, từ nguồn vốn hỗ trợ ban đầu, đến nay đã có 20 con dê, 13 con bò, 1 ha cà phê và 800 trụ tiêu, mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng. Ảnh: Phạm Cường
 
Đồng bào dân tộc ở xã Chư Pông, huyện Chư Sê chuẩn bị phân bón cây trồng. Ảnh: Phạm Cường

Thông qua việc vay tín dụng chính sách, đồng bào đã có thêm vốn để đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Điển hình như hộ gia đình ông Siu Blớ ở xã Ia Lốp, từ nguồn vốn hỗ trợ ban đầu, đến nay, gia đình ông đã có 20 con dê, 13 con bò, 1 ha cà phê và 800 trụ tiêu, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.
Phạm Cường – Đức Thụy

Đề xuất