Chống tái nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Nông

Điều nhận thấy rõ nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đang dần thay đổi tư duy, tập quán sản xuất truyền thống; qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ biết áp dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi., góp phần cải thiện, nâng cao đời sống trong vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm ở Đắk Nông là 3,1%, trong đó, tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 4,6%/năm và đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ 4,58%/năm. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện còn 29.870 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm tỷ lệ 21,52% so với tổng số hộ trong tỉnh. 


Hỗ trợ giống cây cho đồng bào M'nông ở xã Đắk Ha (Đắk Glong) theo Chương trình 102. Ảnh: Hồ Mai
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội ở Đắk Nông cũng còn một số hạn chế. Đó là giảm nghèo thiếu bền vững, tỷ lệ hộ cận nghèo, tái nghèo còn cao, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Một số chính sách còn mang nặng tính bao cấp nên phát sinh tư tưởng ỷ lại, nhiều địa phương, hộ dân muốn được vào danh sách nghèo để được trợ giúp. Cách tiếp cận đa chiều về giảm nghèo cũng hạn chế, do đó mức hỗ trợ về giáo dục, y tế đối với hộ nghèo còn nhỏ so với nhu cầu của hộ nghèo.

Theo Ban Dân tộc tỉnh  Đắk Nông, để công tác xóa đói giảm nghèo, chống tái nghèo đạt hiệu quả, trước hết cần làm tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện lồng ghép các chính sách nhằm tập trung nguồn lực để đạt hiệu quả cao, tránh dàn trải phân tán. Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách tín dụng, an sinh xã hội và các chính sách xã hội khác; quan tâm giải quyết việc làm, các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục đào tạo, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường,... đặc biệt là các điều kiện phát triển sản xuất như: đất, nguồn kỹ thuật, phương tiện; Cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để người nghèo, hộ nghèo tự giác, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.../.


Đề xuất