Chất lượng dịch vụ y tế giữa các vùng của Gia Lai còn chênh lệch lớn

1
Cô đỡ thôn bản tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho đồng bào dân tộc huyện Mang Yang (Gia Lai). 

Cơ sở vật chất, chất lượng cán bộ y tế nhất là tuyến huyện và xã còn thiếu và yếu; công tác truyền thông, định hướng dư luận xã hội còn hạn chế, chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác CSSKSS…
 
 Cô đỡ thôn bản tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho đồng bào dân tộc .

Ngành y tế tỉnh đang thực hiện các giải pháp tăng cường tiếp cận và nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý chăm sóc bà mẹ trước, trong và sau sinh; mạng lưới cô đỡ thôn bản là người dân tộc tại địa phương tuyên truyền, tư vấn, phát hiện và chuyển tuyến kịp thời cho các bà mẹ mang thai có nguy cơ tai biến sản khoa; can thiệp làm mẹ an toàn, đỡ đẻ bằng gói đẻ sạch cho sản phụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn tồn tại tục lệ đẻ tại nhà nhằm hạn chế các trường hợp tử vong mẹ và tử vong sơ sinh.
 
Tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho đồng bào dân tộc
Dương Ngọc

Đề xuất