Cao Bằng sáp nhập 3 huyện, 52 xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Tỉnh ủy Cao Bằng đã thành lập Ban Chỉ đạo và đôn đốc các cấp chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện; xây dựng phương án chi tiết sắp xếp, dự toán kinh phí triển khai; lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri; UBND tỉnh báo cáo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Hội đồng Nhân dân các cấp họp thông qua phương án, đề án sắp xếp…

Theo dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh Cao Bằng, toàn tỉnh sẽ có 3 huyện được sáp nhập vào 3 huyện liền kề gồm: huyện Thông Nông sáp nhập với huyện Hà Quảng; huyện Trà Lĩnh sáp nhập với huyện Trùng Khánh; huyện Phục Hòa sáp nhập với huyện Quảng Uyên. Sau sắp xếp tỉnh còn 10 đơn vị hành chính cấp huyện. Đối với cấp xã, sáp nhập 52 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% của 2 tiêu chí (diện tích tự nhiên, quy mô dân số) với 19 đơn vị hành chính cấp xã liền kề để thành lập mới 35 đơn vị hành chính cấp xã; điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã không thuộc diện sắp xếp để thành lập mới 5 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp tỉnh có 159 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 40 xã. Về cấp xóm, tổ dân phố, sáp nhập 1.783 xóm, tổ dân phố còn 814 xóm, tổ dân phố. Sau sắp xếp tỉnh có 1.517 xóm, tổ dân phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận về việc khuyến khích các xã không thuộc diện sáp nhập tiến hành sáp nhập; việc đặt tên các huyện, xã, xóm sau sáp nhập; công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng yêu cầu các đại biểu khi thực hiện sáp nhập cần bảo đảm tính tổng thể, liên thông, chặt chẽ, cách làm phù hợp, bảo đảm sự phát triển, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội. Sau Hội nghị, các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, chỉ đạo các xã, xóm thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc; xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình thực hiện; làm tốt công tác vận động, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự thống nhất cao, đồng thuận hành động; không để kẻ xấu lợi dụng việc sắp xếp, sáp nhập để xúi giục, kích động, gây mất trật tự xã hội. Các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các văn bản; Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn; các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức quán triệt, thực hiện, bảo đảm việc sắp xếp, sáp nhập đạt hiệu quả cao nhất.
Quốc Đạt
 

Đề xuất