Cần Thơ chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý hợp tác xã

Năm 2019, Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu kiện toàn và đẩy mạnh phát triển cả về quy mô và chất lượng của kinh tế hợp tác, hợp tác xã thành phố, cụ thể: thành lập mới từ 100 tổ hợp tác và 35 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trở lên; xây dựng ít nhất 15 mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững bằng nguồn lực của trung ương và địa phương; tăng số lượng thành viên của hợp tác xã từ 10% trở lên so với năm 2018; tỉ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đạt 50%; tăng vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố tối thiểu đạt 20 tỷ đồng.

Để đạt được những mục tiêu trên, Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý địa phương thực hiện đổi mới phương thức tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển hợp tác xã và lợi ích của hợp tác xã mang lại cho các thành viên. Qua đó nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, ngành về hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; mở các lớp tập huấn về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế  hợp tác, hợp tác xã cho lãnh đạo cấp huyện, xã, trưởng thôn, bản và tổ chức chính trị - xã hội.

Ngoài ra, Liên minh sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiến hành rà soát những vướng mắc, khó khăn của các hợp tác xã. Trên cơ sở đó, thực hiện hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý hợp tác xã; tập huấn cho cán bộ ở các địa phương về kiến thức kinh tế tập thể; tăng cường các giải pháp huy động vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp; phát triển mở rộng liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản thông qua thực hiện liên kết tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp; hỗ trợ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất.

Liên minh hợp tác xã thành phố Cần Thơ cũng chủ trương phát triển đa dạng hình thức tổ hợp tác, tạo điều kiện phát triển liên hiệp hợp tác xã ở các địa phương, liên vùng để sản xuất gắn với chuỗi giá trị; trong đó tập trung cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Song song đó, Liên minh sẽ tập trung đầu tư nâng cao năng lực hỗ trợ, tư vấn và cung ứng các dịch vụ theo nhu cầu của các hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã có điều kiện và năng lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả; đề xuất đổi mới mô hình Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã để tăng khả năng huy động nguồn lực từ thị trường, tăng khối lượng vốn cho vay đối với hợp tác xã; đổi mới và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ về công nghệ, quản trị và xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã.

Thời gian tới, Liên minh tăng cường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố và các ban, ngành hữu quan đẩy mạnh hoạt động đối ngoại theo hướng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; tìm kiếm, kêu gọi các đối tác để khai thác hiệu quả các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế phục vụ việc phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động hợp tác quốc tế trong cả hệ thống Liên minh.

Theo số liệu thống kê của UBND thành phố Cần Thơ, hiện thành phố có 244 hợp tác xã và 1.346 tổ hợp tác đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, thương mại dịch vụ. Trong đó, có khoảng 80% hợp tác xã đã chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; nhiều hợp tác xã xuất khẩu đạt doanh thu và lợi nhuận cao, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên.

Năm 2018, toàn thành phố có 40 hợp tác xã thành lập mới, trong đó, hợp tác xã nông nghiệp chiếm 45%. Nhiều mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị được xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả; doanh thu, lợi nhuận cao, mang lại lợi ích cho thành viên và đáp ứng nhu cầu sản xuất của các ngành công nghiệp, dịch vụ, đời sống ở cả nông thôn và đô thị.
Hồng Giang

 


Đề xuất