Các tỉnh Tây Nguyên tích cực trồng rừng thay thế

Tổng diện tích phải trồng rừng thay thế hơn 21.800 ha, mục tiêu đến năm 2020 nâng độ che phủ rừng lên 49,8%.
 
Nhân viên khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (Đắk Nông) phát cỏ trồng rừng phủ xanh khu vực lòng hồ thủy điện

Tích cực triển khai trồng thay thế diện tích rừng tự nhiên

 Cán bộ, nhân viên khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Đùng (Đắk Nông) phát cỏ trồng rừng phủ xanh khu vực lòng hồ thủy điện. 

Bảo vệ và phát triển rừng, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế, vừa bảo đảm mục tiêu bảo vệ môi trường,


 

 

Đề xuất