Các tỉnh Tây Nguyên có 1 huyện và 123 xã đạt chuẩn nông thôn mới

 Làm đường nông thôn mới tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Trong điều kiện ngân sách Trung ương phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, các tỉnh Tây Nguyên đã nỗ lực huy động kinh phí bằng nhiều nguồn khác nhau như vốn lồng ghép các chương trình, vốn tín dụng, vốn huy động từ các doanh nghiệp, vốn huy động đóng góp của nhân dân…để thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chỉ riêng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn từ 2010 – 2015 đã huy động được 33.581 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; trong đó, vốn ngân sách chiếm 10,66%, vốn đóng góp của người dân chiếm 27%, số vốn còn lại là huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tín dụng…
 
 Người dân huyện Đơn Dương (huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng và Tây Nguyên) chăm sóc khoai tây. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã xây dựng trên 1.100 mô hình sản xuất có hiệu quả, chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Cũng thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tỉnh Tây Nguyên đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn (điện, đường, trường, trạm, thủy lợi…) phục vụ tốt yêu cầu sản xuất và đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Làm đường nông thôn mới tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn mới chỉ theo chiều rộng, chưa thực chất đi vào chiều sâu, các tiêu chí đạt được còn thấp, các văn bản hướng dẫn thực hiện và bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới còn nhiều bất cập…Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên kiến nghị Trung ương sớm có văn bản quy định thêm nhiệm vụ cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp để có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ (vì giai đoạn 2016 – 2020 có thêm 8 nhiệm vụ của các chương trình, dự án khác của chương trình mục tiêu quốc gia nhập vào Chương trình nông thôn mới). Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện, sớm ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020, hướng dẫn, giám sát và đánh giá thực hiện các tiêu chí ở các địa phương…/.
Quang Huy
 

Đề xuất