Cà Mau nỗ lực thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững

 Anh Trương Văn Hòa, ngụ tại xã Đá Bạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đan lợp bắt cua, cho thu nhập gần 500.000đ/ngày, giúp cải thiện cuộc sống gia đình. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Tỉnh ủy Cà Mau giao Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục duy trì, phát triển nhân rộng một số phong trào, mô hình tốt trong thực hiện công tác giảm nghèo gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ban Dân vận tỉnh có mô hình  ''Dân vận khéo'', xây dựng Chương trình hành động về "Công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững". Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới''... Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục phát huy mô hình giảm nghèo thông qua việc phân công cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng trực tiếp đảm trách giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo; chú trọng dạy nghề, giải quyết việc làm tại chỗ để tăng thu nhập cho các hộ nghèo; thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ nghèo chủ động tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Mặt khác, tỉnh Cà Mau quan tâm đẩy mạnh công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2018-2020 và các chương trình, chính sách hỗ trợ cho vùng dân tộc thiểu số; qua đó tạo điều kiện, cơ hội cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh có việc làm, thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh vận động gây Quỹ vì người nghèo để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm 2019, công tác giảm nghèo của tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận với tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,32% (giảm 1,74% so với kế hoạch); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2% (giảm 0,63% so kế hoạch). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì, phối hợp chính quyền, dân vận, đoàn thể địa phương tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; đăng ký nhận hỗ trợ giảm nghèo cho 3.966 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả đã có 2.741 hộ thoát nghèo, góp phần quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo chung của tỉnh.
Kim Há


Đề xuất