Buôn Đôn thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc

Cầu giao thông ở xã Ea Bar được đầu tư từ nguồn vốn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
Những năm gần đây, huyện  Buôn Đôn, không ngừng nỗ lực triển khai thực hiện các chính sách dân tộc với nhiều chương trình hiệu quả như: Chương trình hỗ trợ người nghèo về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt theo Quyết định 1592, 755 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình 102, chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách đối với người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Tổng kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng trong 5 năm qua từ nguồn vốn của Chương trình 135 thực hiện trên địa  bàn huyện đạt trên 36,2  tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND huyện còn chỉ đạo các phòng chức năng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân, góp phần giúp đồng bào DTTS có điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo; trung bình mỗi năm giảm 3,59% hộ nghèo (cao hơn mức bình quân của tỉnh 1,132%).

Nhờ chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, người dân buôn Knia 1, xã Ea Bar (Buôn Đôn) đã có nước sạch phục vụ đời sống sinh hoạt.

Có thể thấy, các chính sách dân tộc được triển khai ở Buôn Đôn khá toàn diện trên các lĩnh vực và phủ kín đến từng hộ gia đình. Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được xây dựng như: đường giao thông, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, nhà văn hóa… tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là đồng bào DTTS vùng khó khăn phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo, thay đổi bộ mặt đời sống, kinh tế - xã hội địa phương.       
 
 

Đề xuất