Bộ Chính trị kết luận việc thực hiện lãnh đạo tại ngành Lao động

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi công bố.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu
tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tham gia buổi công bố có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra; Đào Ngọc Dung, Bí thư Ban cán sự đảng - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo kết quả công bố, Ban cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng. Ban cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong việc xây dựng chương trình hành động, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện; đã ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chỉ đạo, phối hợp với Đảng ủy Bộ nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Đảng ủy Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch triển khai, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện; đã ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng hàng năm, Đảng ủy Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém ở từng cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục; đồng thời chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đổi mới công tác chỉ đạo việc tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, hiệu quả, sáng tạo. Một số tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị bài bản, có chiều sâu và có yêu cầu cao đối với đảng viên; xây dựng được chương trình hành động cụ thể, thiết thực như: Đảng bộ Tổng cục dạy nghề; Đảng bộ Cục việc làm; Đảng bộ Thanh tra.

Là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, nhiệm vụ lớn, khối lượng công việc thường xuyên nên tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ cán bộ còn hạn chế về năng lực; thủ tục hành chính còn rườm rà; nội dung sinh hoạt chi bộ chưa sát với nhiệm vụ của đảng viên và chi bộ...

Thay mặt Đoàn kiểm tra, phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao kết quả của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội. Đồng chí nêu rõ, những năm qua, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội có nhiều cố gắng trong quản lý phát triển xã hội bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng và thực hiện các chính sách phù hợp với các giai tầng xã hội; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc; bảo đảm sự hài hòa về lợi ích và quan hệ xã hội; quan tâm thích đáng đến các tầng lớp xã hội. Công tác lao động, thương binh và xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; thực hiện tốt chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, khắc phục xu hướng gia tăng phân hóa giàu-nghèo, giải quyết tốt lao động, việc làm và thu nhập của người lao động… Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về tầm quan trọng của các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đã ban hành; chỉ đạo thực hiện các hướng dẫn, kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Do đó, đồng chí mong rằng trong thời gian tới Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là chương trình, kế hoạch hành động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội phù hợp, giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội và vấn đề bức xúc của xã hội; quan tâm thích đáng đến người có công và gia đình chính sách. Ban cán sự và Đảng bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung giải quyết tốt lao động, việc làm, thu nhập, chính sách cho người lao động; bảo đảm an sinh xã hội nhằm huy động tốt nhất mọi nguồn lực lao động để phát triển đất nước và nâng cao mức sống nhân dân.

Mặt khác, Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ và đời sống sinh hoạt hàng ngày…Đề xuất