BInh đoàn 15 giúp dân phát triển kinh tế

Cô và trò ở lớp học mầm non Công ty cao su 72, Binh đoàn 15

Thực  hiện  trách nhiệm  quân  -  dân, mỗi  năm,  Binh  đoàn đã  đầu  tư  hàng  chục tỷ  đồng  xây  dựng  hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt  của  công nhân  và  nhân  dân trên địa bàn; huy động hàng  vạn  ngày  công lao  động  giúp  đồng bào  sửa  chữa  nhà  ở, khai hoang,  phục  hóa ruộng  nước  và  phát triển  các  loại  cây  có giá trị kinh tế cao như: điều, cà phê, hồ tiêu… 

Được sự giúp đỡ của Binh đoàn 15, hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc đã có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống 

Ngoài  ra,  Binh  đoàn cũng  thường  xuyên  tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho đồng bào; thăm  và  tặng  quà  các gia  đình  chính sách, neo đơn; tiếp nhận hơn 8.000 lao động là người dân  tộc  thiểu  số  vào làm việc trong các đơn vị trồng cao su, cà phê; triển  khai nhân  rộng mô  hình  gắn  kết  hộ công nhân người Kinh và  người  Jrai  trong công tác quản lý vườn cây, giúp nhiều hộ đạt mức  thu nhập  từ  300 đến  500  triệu  đồng/năm…

Cán bộ Công ty cao su 75, Binh đoàn 15 hướng dẫn đồng bào các dân tộc chăm sóc, nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây

Những  đóng  góp của  cán  bộ,  chiến  sĩ Binh  đoàn  15  không chỉ thắt chặt hơn nữa tình  đoàn  kết  quân -  dân,  củng  cố  vững chắc hệ  thống  chính trị ở cơ sở mà còn góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa bàn chiến  lược  biên  giới vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.

Cán bộ Binh đoàn 15 hướng dẫn công nhân người dân tộc thiểu số kỹ thuật khai thác mủ cao su

Binh đoàn 15 đã gắn bó với địa bàn dân cư nơi đơn vị đứng chân, góp phần đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con em đồng bào dân tộc nơi đây

Mô hình gắn kết hộ công nhân người Kinh và người dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế đang phát huy hiệu quả
 

 

 

Đề xuất