Bến Tre xây dựng 15 hợp tác xã điểm ứng dụng công nghệ cao


Phân loại dừa khô trước khi đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2020 có 104 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; trong đó, 15 hợp tác xã điểm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; nâng giá trị sản lượng các sản phẩm nông nghiệp do ứng dụng công nghệ cao lên gấp 2 lần so với sản xuất thông thường. Tỉnh thành lập mới 40 hợp tác xã nông nghiệp trên các lĩnh vực dựa vào lợi thế ở các địa phương và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng nhận thức về mô hình kinh tế hợp tác. Hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn được rà soát và tổ chức lại đúng theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012.

Cùng đó, Bến Tre tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thành viên hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt là nâng năng lực về quản trị, xây dựng và thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, kiến thức tiếp cận thị trường.

Ngoài ra, Bến Tre triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp để khăc phục tình trạng sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, quản lý chất lượng và tiêu thụ nông sản khó khăn trong điều kiện hiện nay.  

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, đến cuối năm 2018, tỉnh có 95 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 69,8% tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh), với tổng số thành viên 23.294 người, vốn điều lệ hơn 36 tỷ đồng. Riêng trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và tổng hợp, tỉnh có 80 hợp tác xã, chiếm 58,2% số lượng hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trên lĩnh vực này, tỷ lệ hợp tác xã chưa hoạt động chiếm 60%; chỉ có khoảng 5 hợp tác xã hoạt động tương đối khá, có thực hiện dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên. Các hợp tác xã còn lại hoạt động ở mức trung bình, yếu hoặc cầm chừng. 

Qua rà soát, đánh giá, tỉnh có 10 hợp tác xã nông nghiệp trung bình, yếu và 74 hợp tác xã mới thành lập chưa đánh giá, phân loại. Theo ông Nguyễn Hữu Lập, thời gian tới, địa phương rà soát, đánh giá lại tình hình hoạt động và những khó khăn, vướng mắc để các hợp tác xã này nâng chất lượng hoạt động.

Cụ thể, tỉnh hướng dẫn hỗ trợ hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đa dạng hóa  khâu dịch vụ, chú trọng sản xuất hàng hóa, đưa giống mới có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và kết nối sản xuất gắn với tiêu thụ ổn định.
Công Trí


Đề xuất