Bến Tre là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại III

Bản đồ hành chính tỉnh Bến Tre. Ảnh: galaxylands.com.vn

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định điểm phân loại đơn vị hành chính là tổng số điểm đạt được của các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của đơn vị hành chính đó. Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí là 100 điểm.

Đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phân loại I khi có tổng số điểm đạt được từ 75 điểm trở lên; đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phân loại II khi có tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến dưới 75 điểm; đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã không đạt khung điểm xác định loại I, loại II  sẽ được phân loại III.

Thực hiện quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương; rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn và cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính với tình hình thực tế tại địa phương, ngày 28/8/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bến Tre. Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre thống nhất phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bến Tre là đơn vị hành chính loại III với số điểm đạt được là 48,91 điểm.
Trần Hiền Hạnh

Đề xuất