Bến Tre: Hỗ trợ hộ nghèo phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững

Toàn tỉnh có 8.804 hộ trong tổng số 15.858 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia đề án, chiếm 55,51%. Tổng kinh phí thực hiện đề án gần 349 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất hơn 279 tỷ đồng; kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội khoảng 54 tỷ đồng…

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bến Tre Nguyễn Minh Lập cho biết, xác định việc hình thành các nhóm hộ gia đình nghèo, cận nghèo có cùng mô hình sản xuất, cùng mục đích để chia sẻ kinh nghiệm, tỉnh đã xây dựng được 113 mô hình (chăn nuôi dê, bò, trồng hoa kiểng, mua bán dụng cụ sản xuất…). Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bến Tre đã giải ngân hỗ trợ 10.083 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất. Hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia đề án còn được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội: 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và miễn giảm học phí theo quy định; 5.375 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất; hỗ trợ 587 hộ nghèo khó khăn về nhà ở; 1.202 hộ xây, mua dụng cụ chứa nước sạch…

Để đề án tiếp tục được triển khai hiệu quả, địa phương tập trung thực hiện đồng thời các giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi để người nghèo phát triển kinh tế; phát huy năng lực, tiềm năng của chính bản thân người nghèo và nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy làm công tác giảm nghèo ở cơ sở… Tỉnh đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền cho tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia đề án, giúp người nghèo xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.
Công Trí 
 

Đề xuất