Bến Tre đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Đường liên ấp, liên xã tại xã Châu Bình (huyện Giồng Trôm), xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bến Tre. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng, năm 2019, ngành chức năng tỉnh tiếp tục hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí và thực hiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn; đồng thời, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tiêu chí ở các xã, khắc phục việc sụt giảm tiêu chí so với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Tỉnh đẩy mạnh tuyên tuyền, nâng cao nhận thức về vai trò, chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới xây dựng kế hoạch duy trì và nâng chất các tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, tiến tới xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Riêng các xã đăng ký đạt chuẩn giai đoạn 2018-2020, xây dựng kế hoạch sát hợp với điều kiện thực tế của xã; xác định lộ trình, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các tiêu chí “mềm”. Đối với các xã còn lại, tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện vào 4 tiêu chí “cứng”.

Năm 2019, Bến Tre phát động phong trào toàn dân thực hiện ngày “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhất là người dân ở khu vực nông thôn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cách thức tuyên truyền đổi mới, chuyển từ tập trung phổ biến chủ trương sang hành động cụ thể; khơi dậy phong trào xây dựng nông thôn mới và huy động, thu hút toàn xã hội tham gia.

“Ngày Chủ nhật nông thôn mới” ở Bến Tre sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng tại 147 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đề nghị các địa phương tập trung thực hiện tốt "Ngày Chủ nhật nông thôn mới" theo tinh thần chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy, nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020, có ít nhất 50 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên; trong đó có 4 tiêu chí: giao thông, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh.

Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội quan tâm, tham gia vào cuộc. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ở các địa phương trong tỉnh có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; cơ cấu lao động có bước chuyển dịch mạnh mẽ.

Đến tháng 12/2018, Bến Tre có 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt 15-18 tiêu chí, 66 xã đạt 10-14 tiêu chí, 34 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 12,67 tiêu chí, tăng 1,41 tiêu chí so với đầu năm 2018. Riêng huyện Chợ Lách cơ bản đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018 hơn 1.386 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Cao Văn Trọng, tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã chưa đạt yêu cầu đặt ra, nhất là trong thực hiện các công trình hạ tầng giao thông, trường học; việc khắc phục các tiêu chí sụt giảm của xã đã được công nhật đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn trước còn chậm.

Bên cạnh đó, tuyên truyền về chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới mặc dù đã được quan tâm thực hiện, nhưng phần lớn các xã chưa phát huy được phong trào xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng dân cư. Một bộ phận người dân chưa thấy được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, chưa chủ động thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của người dân, vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ và xem việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của nhà nước.
Công Trí 


Đề xuất