Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các Báo cáo và Đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã đạt được, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; những nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện 4 nhóm công việc cụ thể  trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng:
 
Các đồng chí lãnh đạo Đảng , Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương, trên cương vị công tác của mình, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương. Việc Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 


Đề xuất