Bầu cử QH và HĐND: Thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử

Trong Ngày hội non sông - ngày 23/5/2021, hơn 69 triệu cử tri trên mọi miền Tổ quốc đã thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Cuộc bầu cử đại biêu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt khi đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, bùng phát đợt thứ tư. Do đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo tiến trình bầu cử không bị gián đoạn.

Công tác chỉ đạo, tổ chức bầu cử kết hợp phòng, chống dịch COVID-19 được tăng cường, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Các địa phương đều tổ chức tập huấn cho các tổ chức phụ trách bầu cử bằng nhiều hình thức để đảm bảo để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn.

Hiện nay, bên cạnh một số địa phương đã công bố kết quả bầu cử như Bình Thuận, Phú Yên, Gia Lai, Kiên Giang..., nhiều địa phương khác đang tiến hành tổng hợp kết quả bỏ phiếu theo quy định.

Thời điểm công bố kết quả bầu cử

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định, căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 12 tháng 6 năm 2021 (hoặc 20 ngày sau Ngày Bầu cử).

Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là ngày 2 tháng 6 năm 2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban Bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện chậm nhất là ngày 2 tháng 6 năm 2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban Bầu cử ở xã, phường, thị trấn căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất là ngày 2 tháng 6 năm 2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử

Theo Điều 87 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 về giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử quy định: Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội phải được gửi đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội. Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương phải được gửi đến y ban Bầu cử cùng cấp chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Ủy ban Bầu cử ở địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử địa phương là quyết định cuối cùng.

Trần Phương

Tin liên quan

Tổ chức bầu cử thêm chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên

Ngày 23/5/2021, hơn 69 triệu cử tri trên cả nước đã thực hiền quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Bầu cử QH và HĐND: Trình tự tiến hành việc kiểm phiếu

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn tất. Với nỗ lực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, cuộc bầu cử thực sự là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Cử tri cả nước đã nêu cao trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng nhằm bầu ra những người đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và địa phương.


Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường: Cuộc bầu cử diễn ra thành công, tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật

Ngày 23/5/2021, hơn 69 triệu cử tri cả nước đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công và tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật.Đề xuất