Bầu 1 Phó Chủ tịch HĐND và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

Ngày 18/3, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII đã tiến hành quy trình kiện toàn các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Nam Định đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Phùng Hoan, chuyển công tác khác; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Công, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định nghỉ chế độ.

Tiếp đó, HĐND tỉnh Nam Định đã bầu ông Nguyễn Phùng Hoan (sinh năm 1965, quê quán huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu ông Trần Anh Dũng (sinh năm 1974, quê quán huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; bầu bà Hà Lan Anh (sinh năm 1976, quê quán huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Nam Định cũng đã bầu bổ sung ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định làm Ủy viên UBND tỉnh.

Như vậy, sau Kỳ họp thứ 17 diễn ra ngày 18/3, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 2 lãnh đạo chủ chốt gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan.

UBND tỉnh Nam Định có 4 lãnh đạo chủ chốt gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài, Trần Anh Dũng, Hà Lan Anh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Nam Định đã xem xét, thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; thông qua mức chi hỗ trợ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét, thông qua việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nam Định...

Vũ Văn Đạt

Tin liên quan

Chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng các Hội nghị hiệp thương

Hội nghị hiệp thương là hội nghị giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên được tiến hành ở trung ương và ở địa phương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân từng cấp cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.


Hội nghị hiệp thương lần hai - Lập danh sách sơ bộ người ứng cử

Theo Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao trọng trách là chủ thể hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đồng thời tham gia phụ trách và giám sát quá trình bầu cử, thể hiện sự dân chủ của quá trình nhân dân lựa chọn bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương.Đề xuất