Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Lớp tập huấn về công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ diễn ra huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn vào quý II, năm 2022.

Lớp tập huấn sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của chủ thể văn hóa trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở, nhất là việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Tại lớp tập huấn này, lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ thông tin tổng thể về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; việc triển khai chính sách văn hóa dân tộc, tác động của các chính sách văn hóa dân tộc đến việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó là thông tin về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của người có uy tín trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc dân tộc; các giải pháp cụ thể cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thông tin về việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa và gia đình (tập trung về lĩnh vực văn hóa dân tộc); cách thức triển khai, trách nhiệm của cán bộ văn hóa xã nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Chuyên gia Hoa Hữu Vân (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề cập đến công tác gia đình dân tộc thiểu số (hôn nhân gia đình; tảo hôn; hôn nhân cận huyết thống và phòng, chống bạo lực gia đình); công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Các học viên cũng sẽ biết thêm thông tin hữu ích về chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở làng, thôn, bản gắn với xây dựng nông thôn mới; tạo đột phá trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để phát triển bền vững.

PV

Tin liên quan

Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc - Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo đề cương Đề án “Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 4 nhóm đối tượng” theo Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị liên quan của UBDT; các chuyên gia, các nhà khoa học.Đề xuất