Bàn giao cơ sở dữ liệu tổng hợp vùng Tây Nguyên-tiền đề của mô hình "Chính phủ điện tử"

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam bàn giao kết quả nghiên cứu cho lãnh đạo Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Đắk Nông.
Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Đây là một sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến lần đầu tiên xây dựng cho Tây Nguyên, phục vụ việc quản lý một cách khoa học nhất nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội trước mắt và tương lai lâu dài. Đắk Nông là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh Tây Nguyên được nhận bàn giao sản phẩm này.
 
Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã bàn giao máy trạm đã cài đặt phần mềm dữ liệu, cung cấp các bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu GIS chuyên đề về tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội được xây dựng trên nền tảng chung là dữ liệu nền địa lý tự nhiên. Các nhà khoa học đã xây dựng được 220 bản đồ là cơ sở dữ liệu về địa hình toàn vùng, đặc điểm kinh tế - xã hội, dân cư, khoáng sản, sinh vật và cả những vấn đề về thiên tai khu vực Tây Nguyên. Các bản đồ này được chia thành 4 nhóm: Nhóm điều kiện tự nhiên; nhóm khoa học xã hội và nhân văn; nhóm kinh tế và cơ sơ hạ tầng và nhóm bản đồ định hướng phát triển của khu vực Tây Nguyên đến năm 2020. Atlas điện tử bàn giao cho tỉnh Đắk Nông lần này là các phần mềm điện tử tiên tiến, tiện lợi sử dụng, dễ truy cập phục vụ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp tại địa phương.
 
Hệ thống cơ sở dữ liệu GIS và Atlas điện tử sẽ được cài đặt cho 6 hệ thống máy chủ và máy tính quản lý được bố trí tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng 5 Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Tây Nguyên. Thông qua Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và UBND các tỉnh, hệ thống máy tính sẽ được kết nối tạo điều kiện cho việc thông tin các văn bản quy phạm về phân quyền truy cập, khai thác, bổ sung, cập nhật dữ liệu. Kết quả này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống thông tin của Tây Nguyên và là tiền đề của mô hình "Chính phủ điện tử".
 
Theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Kỳ, Nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam: Cơ sở dữ liệu tổng hợp vùng Tây Nguyên là một nguồn tài liệu quý giá. Tất cả các tư liệu này sẽ là cơ sở để những nhà quản lý truy cập, truy suất phục vụ cho việc xây dựng các kế hoạch, dự án, kiểm tra và quản lý tốt nhất tài nguyên thiên nhiên, môi trường, thiên tai cũng như những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là một trong những yếu tố quang trọng giúp Trung ương và các địa phương thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và có chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.
 
Cơ sở dữ liệu GIS và Atlas điện tử là kết quả của công trình nghiên cứu khoa học: "Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên" của Viện Địa lý (Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam), nằm trong Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2015. Những công trình khoa học này triển khai thực hiện với 4 mục tiêu và 8 nội dung nghiên cứu; trong đó, có mục tiêu về cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội khu vực Tây Nguyên trong xây dựng kế hoạch 5 năm trước mắt và những năm tiếp theo./.

Đề xuất