Ban Dân vận Trung ương Đảng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đọc diễn văn kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận, tổng kết phong trào thi đua yêu nước ngành Dân vận và tổng kết phong trào thi đua" Dân vận khéo" giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác dân vận, công tác dân vận của Đảng được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới của đất nước, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.Qua các thời kỳ, đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyên trách công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thực sự là một nhân tố quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. 

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Dân vận đã có nhiều phong trào thi đua thiết thực, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giai đoạn 2011-2015. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các lực lượng làm công tác dân vận quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã thực sự đi vào đời sống của nhân dân đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Phong trào đã huy động được nhiều nguồn lực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân được cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo ngày càng tốt hơn. Khối đại đoàn kết được tăng cường, lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước được củng cố. 

Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng và biểu dương những thành tích của ngành Dân vận đã đạt được trong thời gian qua, chúc mừng 85 điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 

Phân tích tình hình trong nước, quốc tế trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh:Trong bối cảnh đó, công tác dân vận cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân và khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã trao: Huân chương Hồ Chí Minh tặng tập thể Ban Dân vận Trung ương; Huân chương Lao động hạng Nhất tặng: đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Dân dân vận Trung ương; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Huân chương Lao động hạng 3 tặng Vụ Đoàn thể nhân dân. 

Đồng chí Lê Hồng Anh trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các tập thể, cá nhân Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 8 tập thể, cá nhân. Ban Dân vận Trung ương tặng Cờ thi đua và Bằng khen các tập thể, cá nhân thuộc ngành Dân vận có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của Đảng trong 5 năm qua; khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" của cả nước./. 


 

Đề xuất