Bắc Ninh bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

Năm 2014, Bắc Ninh đã ban hành quy chế phân cấp quản lý các di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Theo đó, đối với tượng phật Adiđà và tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay nằm trong di tích quốc gia đặc biệt do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh quản lý; bia “Xá Lợi Tháp Minh” do Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh quản lý; rồng đá và ba pho tượng Tam Thế nằm trong di tích quốc gia nên do Ủy ban nhân dân huyện nơi có di tích quản lý. 
 
Bia “Xá lợi Tháp Minh”.

 
Công tác bảo vệ, bảo quản di tích được triển khai nghiêm cẩn như thuê người trông coi, có chế độ chống mối mọt, lắp camera bảo vệ, theo dõi các bảo vật trong di tích… Ngoài ra, ngành văn hóa tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu giá trị di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi điểm di tích tiêu biểu của tỉnh đều có cán bộ của Ban Quản lý di tích tỉnh, huyện thường xuyên làm nhiệm vụ thuyết minh, giới thiệu di tích. 
 
 Tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay được lưu giữ tại chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh)

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành lập phương án bảo vệ, đảm bảo tuyệt đối an toàn với từng bảo vật quốc gia; đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý văn hóa, công an và chính quyền sở tại (nơi có di tích đang được lưu giữ bảo vật quốc gia) trong việc bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia, không giao khoán cho cá nhân trực tiếp trông coi di tích. Đặc biệt, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai việc quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia gắn với việc tuyên truyền bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan thực hiện việc bảo quản đặc biệt theo chất liệu đối với từng bảo vật quốc gia, có báo cáo định kỳ về tình trạng kỹ thuật của bảo vật quốc gia.

Thanh ThươngĐề xuất