Bắc Kạn gắn công tác giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới

Theo kết quả tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, số hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh Bắc Kạn chiếm 41,4%, đây là số hộ không chỉ có mức thu nhập thấp mà còn thiếu hụt nhiều chỉ số về tiếp cận dịch vụ xã hội c ơ bản như giáo dục, y tế, nhà ở, thông tin. 
 

Thu hoạch chè ở huyện Chợ Đồn Bắc Kạn. Ảnh: TTXVN


Để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập và vươn lên thoát nghèo, tỉnh Bắc Kạn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: Gắn công tác giảm nghèo bền vững với ch ương tr ình xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương, xây dựng kế hoạch, chương trình lồng ghép các đề án, dự án cụ thể nhằm thống nhất trong tổ chức quản lý, phân bổ nguồn lực đầu tư; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn nghèo thuộc vùng khó khăn. Bên cạnh đó chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và dạy nghề để người nghèo có điều kiện chuyển đổi nghề từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác… 

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo nhanh và bền vững luôn được tỉnh Bắc Kạn quan tâm chú trọng. Thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ 13 dự án, chính sách lớn về giảm nghèo; trong đó có 6 chính sách giảm nghèo chung, 7 dự án, chính sách giảm nghèo đặc thù (thực hiện tại huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn). Qua đó đã hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội c ơ bản và nâng cao nhận thức, năng lực giảm nghèo. Chương tr ình giảm nghèo cùng với các ch ương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện hiệu quả đã có tác động tích cực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo từ 32,13% năm 2011 giảm xuống còn 11,63% năm 2015. 

Đồng bào Tày ở Bắc Kạn chú trọng lưu giữ nghề dệt thủ công truyền thống. Ảnh: TTXVN


Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn (c ơ quan thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh) th ì kết quả giảm nghèo ch ưa thực sự bền vững, số hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo còn lớn, tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm còn cao, đời sống của người dân nông thôn khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chưa sâu rộng nên nhận thức của một bộ phận cán bộ c ơ sở và một số hộ nghèo c òn hạn chế, có biểu hiện trông chờ, ỷ lại và không muốn thoát nghèo; các chính sách, dự án hỗ trợ ng ười nghèo, vùng nghèo hiệu quả c òn thấp. Công tác rà soát, bình xét hộ nghèo còn nhiều bất cập về tiêu chí và biện pháp thực hiện, còn nể nang, né tránh, ch ưa phán ánh đúng đối tượng… /. 


Đề xuất