Bắc Giang xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang, thời gian tới tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Từ nay đến năm 2025, Bắc Giang tập trung xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn để hình thành làng quê đáng sống tại các địa phương.

Tỉnh xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số để hình thành các mô hình làng, xã thông minh; xây dựng xã nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn nâng cao thu nhập cho người dân...

Cùng với đó, Bắc Giang chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn tiếp tục thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thời gian tới, Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển nền nông nghiệp sinh thái, bền vững, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị, chuyển từ sản xuất theo sản lượng sang sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao. Tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP gắn với sản phẩm chủ lực, tiềm năng của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất; thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp....

Ngoài ra, Bắc Giang tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại để chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Đồng thời, thực hiện ba đột phá về an ninh trật tự nông thôn, thu gom xử lý rác thải và thu dần khoảng cách xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương trong tỉnh.

Đến hết năm 2022, toàn tỉnh Bắc Giang có 6/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 145/182 xã nông thôn mới, chiếm 79,7%; 42 xã nông thôn mới nâng cao. Có 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu (xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh); 239 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân đạt 17,1 tiêu chí/xã (tăng 0,8 tiêu chí so với năm 2020).

Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 là trên 1.124 tỷ đồng; trong đó kế hoạch vốn thực hiện giai đoạn 2021-2023 là trên 735 tỷ đồng,

Tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực thực hiện chương trình. Cùng với nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, các huyện đều dành ngân sách, thực hiện lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn để tăng nguồn lực cho các xã, huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp và nguồn vốn tín dụng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các huyện ở tỉnh Bắc Giang đã chủ động bố trí ngân sách huyện hỗ trợ các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021-2022 như: huyện Lục Nam hỗ trợ 2,5 tỷ đồng/xã nông thôn mới, từ 2-4,5 tỷ đồng/xã nông thôn mới nâng cao; huyện Lục Ngạn hỗ trợ từ 2,5-3,5 tỷ/xã nông thôn mới, từ 1,6 -2,5 tỷ đồng/xã nâng cao; huyện Sơn Động hỗ trợ 2,5 tỷ đồng/xã nông thôn mới; huyện Lạng Giang, huyện Hiệp Hòa hỗ trợ từ 4-5 tỷ đồng/xã nâng cao...

Người dân Bắc Giang đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2021 đến nay, người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh đã hiến trên 35,4 ha đất các loại, trên 33.000 ngày công, đóng góp trên 38 tỷ đồng để thực hiện các công trình công cộng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện cứng hóa mới, cải tạo nâng cấp được trên 967 km đường giao thông; đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, khai thác và đảm bảo an toàn 1.300 công trình thủy lợi (274 hồ chứa; 203 đập dâng; 823 trạm bơm; 6.481 km kênh tưới; 1.443 km kênh tiêu), đảm bảo tưới cho trên 155.000 ha…

Đến nay, toàn tỉnh đã có 182/182 xã có nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ các xã có đầy đủ thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn, xã đạt 86,5%.

Hiện nay, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học của tỉnh đạt 96%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 94,5%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 20,5%.

Cơ sở vật chất y tế được tăng cường; chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho dân cư nông thôn ở tỉnh từng bước được nâng cao. Mạng lưới y tế nông thôn xây dựng theo hướng chuẩn quốc gia. Số giường bệnh/vạn dân đạt 31,8 giường, cao hơn bình quân cả nước.

Việt Hùng

Tin liên quan

Rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tháng 1/2023.Đề xuất