Bắc Giang xây dựng cánh đồng mẫu

Tỉnh Bắc Giang hiện có 111/118 cánh đồng mẫu đã áp dụng cơ giới hóa trong khâu thu hoạch

Hầu  hết  các  cánh đồng mẫu đều áp dụng cơ  giới  hóa  vào  sản xuất,  thu  hoạch,  cho hiệu  quả  cao  hơn  20% so với sản xuất đại trà. Trong đó, rau màu đạt hơn  26,6  triệu  đồng/ha/vụ, luân canh lúa - màu đạt hơn 10,8 triệu đồng/ha/vụ,  chuyên canh  lúa  đạt  hơn 8,6 triệu đồng/ha/vụ.

Đa số các cánh đồng mẫu ở tỉnh Bắc Giang đều đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất nông nghiệp đại trà từ 20% trở lên

Việc  xây  dựng  các cánh  đồng  mẫu  để phát  triển  sản  xuất nông  nghiệp  đã  góp phần  nâng  cao  năng suất,  chất  lượng  và hiệu quả kinh tế, giúp xóa  đói  giảm  nghèo cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn.

Cánh đồng mẫu sản xuất khoai tây chế biến của huyện Yên Dũng

 

 

Đề xuất