Bắc Giang sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho nông thôn mới

Huyện Lạng Giang đủ điều kiện và tiêu chí đạt chuẩn của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Trong năm 2020, tỉnh Bắc Giang tiếp tục tuyên truyền, vận động, chỉ đạo triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, lấy việc nâng cao đời sống của người dân làm mục tiêu. Tỉnh huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tập trung hoàn thành giải ngân nguồn vốn theo thời gian quy định (năm 2020 nguồn vốn giao gấp 2,3 lần so với năm 2019).

Các huyện tiếp tục có cơ chế tạo nguồn lực hỗ trợ các xã trong tổ chức thực hiện, ưu tiên nguồn vốn cho các thôn, xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn năm 2020; nguồn vốn tập trung đầu tư cho xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là công trình giao thông, thủy lợi, trường học, môi trường nông thôn.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang cũng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững theo chiều sâu. Tỉnh phấn đấu hết năm 2020 đạt tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 3,5%, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 40 triệu đồng/người/năm và thực hiện hiệu quả các đề án về lĩnh vực nông nghiệp

Đồng thời, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, tỉnh quan tâm thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, hỗ trợ, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp với phương châm “Doanh nghiệp, hợp tác xã là trung tâm, hộ gia đình là hạt nhân”.

Tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, năm 2020 tỉnh Bắc Giang sẽ quan tâm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa", khai thác, sử dụng hiệu quả thiết chế văn hóa tại cơ sở, thực hiện xã hội hóa đầu tư điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi; khai thác hiệu quả du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng.

Cùng đó, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ thu hút các dự án nhà máy xử lý rác thải gắn với việc quy hoạch và xây dựng điểm tập kết, trung chuyển rác thải về khu xử lý tập trung. Các huyện, thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng khu xử lý rác thải tại 68 xã chưa có khu xử lý rác, bố trí kinh phí đầu tư mua lò đốt rác và hỗ trợ kinh phí thu gom, xử lý rác thải; nhân rộng, phát triển mô hình đường hoa - cây xanh, tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp; nhân rộng mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình...

Trong năm 2019, phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia.

Các huyện, thành phố cũng tổ chức các cuộc thi để khích lệ cán bộ và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới tích cực hơn; sáng tạo trong hình thức vận động tuyên truyền “Lấy người dân tuyên truyền vận động người dân; lấy thôn điển hình để tuyên truyền vận động các thôn khác”.

Qua đó, vận động gần 10.000 hộ hiến trên 79 ha đất các loại, trên 60.000 ngày công lao động, phá dỡ trên 45.500 m2 tường rào để xây dựng công trình công cộng, điển hình như huyện Tân Yên, Lục Ngạn, Lạng Giang....

Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 của tỉnh Bắc Giang là gần 3.400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, huy động từ doanh nghiệp, huy động từ người dân và cộng đồng.

Đồng thời, huy động từ nguồn vốn tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015 và Nghị định số 116/2018 của Chính phủ và chính sách tín dụng khác, đến nay dư nợ trên địa bàn tỉnh đạt trên 27.000 tỷ đồng.

Nhờ đầu tư nguồn lực mạnh mẽ, năm 2019 tỉnh Bắc Giang đã có thêm 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế toàn tỉnh hiện có 114 xã đạt chuẩn, chiếm 56,2% (cao hơn bình quân chung cả nước). Tỉnh đã có 2 huyện nông thôn mới là Việt Yên, Lạng Giang và có 9 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân tiêu chí xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,8 tiêu chí/xã (tăng 0,8 tiêu chí/xã so với năm 2018), cao hơn bình quân chung cả nước và không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí.

Trong năm qua, toàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện cứng hóa và nâng cấp trên 2.540 km đường giao thông nông thôn, đảm bảo đi lại thuận lợi đến 100% số xã. Tỉnh cứng hóa thêm trên 42 km kênh mương nội đồng, đảm bảo thực hiện tưới, tiêu chủ động trên 85% diện tích.

Hệ thống điện tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng 99,9% người dân toàn tỉnh được sử dụng điện. Ngoài ra, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp 731 phòng học các cấp, trên 215 công trình văn hóa, 99 công trình thể thao; xây mới, nâng cấp 10 đài truyền thanh xã; 84 khu thu gom rác thải thôn.... Nhờ đó, đến nay 90% xã của tỉnh có trung tâm văn hóa - thể thao xã, trên 92% thôn có nhà văn hóa thôn.
Việt Hùng
 

Đề xuất