Bắc Giang huy động nguồn lực cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Gia đình anh Lã Văn Thuấn dân tộc Nùng ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vay vốn chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đầu tư cải tạo vườn đồi trồng keo, chăn nuôi gia súc, gia đình có việc làm và cơ hội thoát nghèo bền vững. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Dự kiến, đến năm 2020, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững triển khai trên địa bàn dự kiến đạt mục tiêu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,49%, hàng năm mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt 2%/năm, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo xã đặc biệt khó khăn bình quân duy trì 4%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo xã đặc biệt khó khăn giảm còn 31,58%.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh dự kiến có số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 là 16 xã. Lũy kế số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới năm 2020 đạt 129 xã, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 64%.

Bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được trên 1 đơn vị xã đến cuối năm 2020 là 16,2 tiêu chí/xã. Tổng nhu cầu vốn ngân sách nhà nước bố trí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh trên 841 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm 2019, tỉnh Bắc Giang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn chương trình, đặc biệt là phần vốn chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019.

UBND huyện, thành phố có giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện chương trình, dự án; thẩm định khối lượng hồ sơ, báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án áp dụng cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ dự án. Các dự án đã có khối lượng thực hiện cần làm thủ tục giải ngân thanh toán vốn, đặc biệt với phần vốn chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019.

Từ  nay đến cuối năm, việc kiểm tra chương trình, dự án được tập trung, kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn những cách làm không đúng quy định, tháo gỡ khó khăn để thực hiện.

Địa phương thực hiện nghiêm xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; tuyên truyền vận động, huy động sự tham gia của người dân thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, huy động ngày công lao động, vật liệu tại chỗ, hiến tặng đất, tài sản trên đất, tiền mặt và hình thức đóng góp khác.

Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trên 561 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư phát triển trên 438 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 122 tỷ đồng.

Đến 30/6/2019, tổng giá trị giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 trên 77 tỷ đồng, tương đương 13,9% kế hoạch. Giá trị khối lượng thực hiện chương trình đạt trên 107 tỷ đồng, bằng 20,4% kế hoạch.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững triển khai các tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Chương trình 30a) được hỗ trợ.

Cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất được hỗ trợ, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng năng lực đối với cộng đồng, cán bộ cơ sở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135).

Hiện Ban dân tộc tỉnh tổ chức 18 lớp tập huấn với trên 1.400 lượt người dân về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn một số xã của huyện Sơn Động; tổ chức 2 lớp tập huấn phổ biến Chương trình 135.

Việc phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo và phụ nữ trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động phát triển cộng đồng; 2 lớp tập huấn công tác xây dựng và vận hành tổ, nhóm tiếp cận thị trường liên kết sản xuất đối với cán bộ thuộc Chương trình 135...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện đến hết 30/6/2019. Toàn tỉnh có 95 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 6 xã so với năm 2018), tương đương 25% so với kế hoạch năm 2019 (24 xã). Bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được trên 1 đơn vị xã đạt 15,2 tiêu chí (tăng 0,2 tiêu chí so với năm 2018), đạt 40% so với kế hoạch.
Việt Hùng


Đề xuất