96,8% số hộ dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk đã được sử dụng điện lưới quốc gia

Đưa điện về các buôn vùng sâu ở Đắk Lắk

Đạt được kết quả trên là do Đắk Lắk đã thực hiện tốt việc huy động các nguồn vốn để đầu tư phát triển hệ thống điện lưới và đặc biệt quan tâm đưa điện lưới quốc gia về các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng hoàn thành đúng tiến độ các chương trình, dự án cấp điện cho các thôn, buôn ở vùng sâu, vùng xa theo Chương trình cấp điện cho 5 tỉnh Tây Nguyên của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất