80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam: Sơn La cụ thể hóa bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả

Ngày 17/5, tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình tọa đàm "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 - 2023".

80 nam De cuong ve Van hoa Viet Nam: Son La cu the hoa bang nhung cach lam sang tao, hieu qua hinh anh 1Các đại biểu giao lưu tại Chương trình tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo tỉnh Sơn La và đại diện các sở, ngành, địa phương đã thống nhất khẳng định những tư tưởng, quan điểm thể hiện trong Đề cương về Văn hóa Việt Nam đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị và được tỉnh Sơn La cụ thể hóa trong thực tiễn với những cách làm sáng tạo, hiệu quả; chia sẻ những cách làm hay nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng nhấn mạnh: Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943 có ý nghĩa như cương lĩnh phát triển văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua 80 năm nội dung, ý nghĩa của Đề cương vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện sức sống lâu bền với lịch sử phát triển của đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

80 nam De cuong ve Van hoa Viet Nam: Son La cu the hoa bang nhung cach lam sang tao, hieu qua hinh anh 2Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, phát biểu tại Chương trình tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Sơn La luôn chú trọng, quan tâm công tác xây dựng và phát triển văn hóa, nhờ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về vai trò, vị trí của việc xây dựng và phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững được nâng lên. Tỉnh chú trọng xây dựng văn hóa trong chính trị, đưa nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại hàng năm, cụ thể hóa thông qua nội quy, quy chế, các quy định chuẩn mực về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Việc xây dựng văn hóa trong kinh tế được các cấp, ngành đẩy mạnh thực hiện. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc đạt được nhiều kết quả tích cực; nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được nhận diện, nghiên cứu, bảo vệ và phát huy giá trị. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân phát triển mạnh mẽ; hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng…

80 nam De cuong ve Van hoa Viet Nam: Son La cu the hoa bang nhung cach lam sang tao, hieu qua hinh anh 3Các đại biểu thế hệ trẻ tỉnh Sơn La tham quan triển lãm tranh, ảnh bên lề tại Chương trình tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Hồng Thu cho biết: Việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La trong những năm qua đạt được nhiều thành tựu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa được nâng lên, hình thành nhiều phong trào văn hóa, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Chia sẻ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu Nguyễn Thị Hoa cho hay: Mộc Châu là điểm đến có hệ sinh thái đa dạng, phong phú, với những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hùng vĩ; có nền văn hóa đa dạng, phong tục tập quán và lễ hội đặc sắc; ẩm thực độc đáo với hương vị riêng; hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa được trùng tu, tôn tạo, không ngừng phát huy giá trị… Những năm qua, huyện Mộc Châu đã đạt được những kết quả nổi bật trong việc phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân, song vẫn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Cùng với đó, huyện chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn, phát huy giá trị của các di tích cấp tỉnh và quốc gia. Du lịch cộng đồng đang được huyện quan tâm xây dựng và phát triển. Hoạt động bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian được quan tâm. Hình thức hoạt động văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, nội dung sâu sắc, thiết thực...

Chương trình tọa đàm "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 - 2023" tiếp tục khẳng định, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong công cuộc đổi mới hiện nay. Qua chương trình đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam nói chung và con người Sơn La đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Nguyễn Cường

Tin liên quan


Đề xuất