Thứ 3, 23/10/2018, 4:29 GMT+7
Tiến Thắng đẩy mạnh sản xuát giảm nghèo nhanh
11:08, 15/06/2016
Tiến Thắng là một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thế (Bắc Giang), có diện tích tự nhiên trên 2.100 ha, 53% dân số là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao và Sán Dìu.
Những  năm  gần đây,  nhờ  triển  khai  có hiệu  quả  nhiều  dự  án phát  triển  sản  xuất nên đời sống đồng bào được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 18%.  Từ  nguồn  vốn của  các  chương  trình, dự  án,  Tiến  Thắng  đã lựa  chọn  và  xây  dựng được  một  số mô  hình sản xuất phù hợp, giúp các hộ nghèo phát triển sản xuất. 
 
Cuộc sống của đồng bào Tày, Nùng... ở xã Tiến Thắng được cải thiện đáng kể nhờ cây chè
Hiện nay, ngoài các mô  hình  trồng  chè, trồng  rừng...  có  hiệu quả,  xã  còn  xây  dựng được  2  mô  hình cánh đồng  mẫu  trồng  lúa có  quy  mô  20  ha/cánh đồng và 1 mô hình mẫu sản  xuất  dưa  chuột. Hàng năm,  mô  hình cánh  đồng  mẫu  trồng lúa  cho  năng  suất trung  bình  220  kg/sào và  mô  hình  trồng dưa chuột vụ Đông cho thu nhập  khoảng  7  triệu đồng/sào (cao gấp 10 - 15 lần so với trồng lúa).

 
Mô hình cánh đồng mẫu trồng lúa có quy mô 20ha/cánh đồng
Mô hình trồng dưa chuột vụ Đông cho thu nhập khoảng 7 triệu đồng/sào

 

 


Trần Quyên
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: